Anunțuri ADL-ANMB

Informare / Dezbatere publică

Re: Informare / Dezbatere publică

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Propuneri și opinii privind modificările supuse dezbaterii se trimit până pe 30 iunie, ora 10.00 la adresa doruta.galan@anmb.ro.

Hotărârea Biroului Senatului Universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Nr. 4 Din 09.06.2022

Având în vedere adresa nr 328/GP/06.06.2022 emisă de Ministerul Educației referitoare la creșterea rezilienței tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură;

În baza Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, şi a Planului de acţiune aferent, aprobate prin HG nr 539/2021;

În conformitate cu prevederilor Cartei universitare ANMB, art. 70, alin. 2, lit. a) privind inițiativa propunerii de modificare a Cartei universitare,

Biroul Senatului Universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, reprezentând o treime din membrii Senatului, a inițiat propunerea de modificare și completare a Codului de etică și deontologie profesională universitară, anexă a Cartei universitare, prin introducerea prevederilor privind interzicerea antisemitismului.

Ținând cont de derularea în curs, începând cu data de 30 mai 2022, a unei dezbateri în cadrul comunității universitare, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 767_C din 27.05.2022, referitoare la propunerile de modificare și completare a Codului de etică și deontologie profesională universitară, anexă a Cartei universitare, cu prevederi referitoare la introducerea sancțiunilor disciplinare aplicabile studenților militari;

Constatând oportunitatea lărgirii dezbaterilor publice în vederea completării Codului de etică și deontologie universitară cu prevederi referitoare la interzicerea antisemitismului;

Întrucât ședința ordinară de aprobare a modificărilor Codului de etică și deontologie profesională universitară, anexă a Cartei universitare, va avea loc pe data de 30 iunie,

În conformitate cu prevederile art. 70, alin. 3 al Cartei universiare ANMB privind supunerea modificărilor Cartei spre dezbaterea comunității academice cu cel putin 20 de zile înaintea aprobării de către Senatul universitar;

În temeiul prevederilor art. 24, alin.4 și 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” ,

Biroul Senatului Universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți,


PROPUNE


Art. 1. Supunerea spre dezbaterea comunității universitare a modificării și completării Codului de etică și deontologie universitară, anexă a Cartei universitare, prin introducerea prevederii privind interzicerea antisemitismului.

În acest sens art. 17 Interdicții comportamentale din Codul de etică și deontologie profesională universitară să fie completat, astfel:Art. 17 Interdicţii comportamentale

In spaţiul universitar sunt interzise cu desăvârşire şi sancţionate orice forme de manifestare care pot fi asociate cu misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, xenofobia, antisemitismul, radicalizarea şi discursul instigator la ură, homofobia, hărţuirea în privinţa apartenenţei la o religie sau etnie. Sunt, de asemenea, interzise orice tentative şi acte de corupere sexuală.


Art. 2 Pentru claritate și facilitare a dezbaterii în cadru comunității universitare prezentăm definiția următorilor termeni:

RASÍSM

1. Concepție social-politică antiștiințifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegalității biologice și intelectuale a raselor, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor, al luptei dintre rase.

2. Teorie social-politică care susține inegalitatea biologică și intelectuală a raselor umane.

ȘOVINISM

1. Ideologie și politică de ațâțare a urii și dușmăniei între națiuni și popoare, de propagare a ideii superiorității unei națiuni asupra altora, de promovare a exclusivismului și intoleranței naționale; naționalism extremist.

2. Naționalism extremist care are drept scop ațâțarea vrajbei naționale și a urii între popoare sau între naționalități conlocuitoare, propagarea rasismului și exclusivismului național.

XENOFOBÍE

1. Atitudine de teamă, respingere și ură față de persoanele străine de grupul etnic din care face parte subiectul.

2. Ură față de străini și față de tot ceea ce este străin.

RADICALIZÁ - a face să devină, a deveni radical, intransigent; a revoluționa.

RADICALIZÁRE -acțiunea de a radicaliza și rezultatul ei.

ANTISEMITISM

1.,, prin antisemitism se înţelege atât percepţia referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti sau lăcaşurilor lor de cult”, conform prevederilor art. 2, lit. a) din Legea nr 157/2018 privind unele măsuri de prevenire și combaterea antisemitismul.

Această definiție este în acord cu definiția de lucru a antisemitismului, adoptată la 26 mai 2016 de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

Art. 3. Prezenta propunere va fi supusă aprobării în plenul Senatului universitar.

PREŞEDINTELE BIROULUI SENATULUI UNIVERSITAR

Prof.univ.dr.ing.

Beazit ALI